نقد معیارهای بکار رفته در سنجش کارآیی کتابخانه

نویسنده

چکیده

ارزیابیهای فعالیتهای کتابخانه ای تاکنون بر یکی دو جنبه بیش از سایر جنبه ها تأکید داشته است. آنچه در این ارزیابی ها دیده نمی شود یکی کل برنامه های خدماتی و دیگری استفاده از معیارهای چند جانبه است. در این بررسی پس از مطالعه انواع گوناگون ارزیابیهایی که تاکنون در این حوزه صورت گرفته‘پیشنهادهایی برای جامعیت بخشیدن به اینگونه ارزیابیها ارائه شده است .