دوره و شماره: دوره 34، شماره 1 - شماره پیاپی 1444، تیر 1383