دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 454، دی 1383