دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 454، زمستان 1383