بررسی وضعیت نمایه سازی و چکیده نویسی در مراکز اطلاع رسانی کشور

نویسنده

چکیده

این مقاله با بررسی خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی در 45 مرکز ایرانی تولید کننده این خدمات کوشش دارد تصویری از وضعیت فعالیت‌های نمایه سازی و چکیده نویسی کشور را ارائه دهد. بدین منظور امکانات و موانع پیشرفت مراکز دست اندرکار فعالیت‌های نمایه سازی و چکیده نویسی، زمینه موضوعی فعالیت ها، نوع پایگاه های اطلاعاتی، شیوه و زبان نمایه سازی آنها مورد توجه قرار گرفته است و همچنین از قابلیت های مدیران، نمایه سازان و چکیده نویسان سخن رفته است.و نتایج بررسی حاکی از نبود یا کمبود خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی در برخی مطالب تخصصی و اندک بودن نمایه‌ نامه‌ها و چکیده‌نامه‌های جاری است. دو مرکز عمومی و هشت مرکز تخصصی نمایه منابع موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی خود را منتشر می‌کنند. دو دانشگاه نمایه پایان نامه فارغ التحصیلان خود و یک مرکز نمایه و متن کامل استانداردها را به صورت پیوسته در دسترس عموم قرار می‌دهند. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران با انتشار دو نمایه نامه و چهار چکیده نامه جاری فعال‌ترین مرکز در زمینه تولید خدمات نمایه سازی و چکیده نویسی است.

کلیدواژه‌ها