دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 452، تیر 1384