بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق معلمان و دانش آموزان سال سوم رشته علوم تجربی دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران است که با روش نمونه گیری چند مرحله ای از جامعه معلمان 146 نفر انتخاب شده و داده های مورد نیاز برای بررسی مهارت های مدیران جمع آوری گردیده است همچنین برای متغیر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان میانگین معدل های 3135 نفر دانش آموز مدارس مورد مطالعه جمع آوری گردیده است نتایج نشان می دهد که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان دارای مهارت های مدیریتی در حد زیاد هستند و همچنین بین مهارت های مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها