نمایه نویسندگان

آ

  • آذرنگ، عبدالحسین سیاستها و برنامه های اطلاعات علمی و فنی کشورها در سطح ملی و بین المللی [3-4، شماره 0، 1366]
  • آزاد، دکتر اسداله نقد معیارهای بکار رفته در سنجش کارآیی کتابخانه [3-4، شماره 0، 1366]

ا

  • اثرتن، نوشته پاولین سیاستها و برنامه های اطلاعات علمی و فنی کشورها در سطح ملی و بین المللی [3-4، شماره 0، 1366]
  • اس.برگس، رابرت خدمات کامپیوتری مرجع و تأثیر آن بر کتابداری شاغل [3-4، شماره 0، 1366]

ح

د

ز

  • زرین، طاهره خدمات کامپیوتری مرجع و تأثیر آن بر کتابداری شاغل [3-4، شماره 0، 1366]

م