مروری بر رده بندی نظری و رده بندی عملی

نویسنده

چکیده

طرحهای رده بندی را میتوان به دو دسته نظری و عملی تقسیم کرد. مهمترین ویژگی رده بندی عملی(رده بندی کتابخانه ای و رده بندی کتابشناسی)پیوند آن با طبقه بندی علوم است . میزان وابستگی و انطباق رده بندیهای عملی و نظری مسئله اساسی مورد بحث در این مقاله است. به منظور حفظ توالی منطقی و پیوستگی مطلوب موضوعها و دوام و پایداری رده بندی در کتابخانه ها باید نظم علمی اساس تنظیم کتب قرار گیرد‘اما در انطباق رده بندی کتابها با نظم علمی باید جنبه های عملی گروه بندی کتب را نیز مورد توجه قرار داد.