کتابشناسی خلیل بن احمد فراهیدی

نویسنده

چکیده

ابوعبدالرحمن خلیل بن احمد بن عمر بن تمیم الفراهیدی یا الفرهودی‘از علمای نحو و لغت در سده دوم هجری است. وی از بنیانگذاران علم العروض است‘با علم موسیقی نیز آشنایی داشته و اشعاری منسوب به او بجای مانده است.کتابشناسی حاضر‘منابع و تحقیقاتی است که درباره این دانشمند پارسا نگاشته شده است. در تدوین آن هیچگونه قیدزمانی ‘ملی وزبانی در نظر گرفته نشده ‘بلکه تنها شرط رؤیت منابع و قابلیت دسترسی آنها برای گردآورنده ملاک بوده است .
کتابشناسی در 2 بخش تنظیم شده است . بخش اول منابع تا سال 1900 میلادی و بخش دوم منابع بعد از این سال را دربرمیگیرد.تنظیم بخش اول‘تاریخی و براساس سال وفات مؤلفان و بخش دوم براساس الفبای نام آنهاست.