خدمات کامپیوتری مرجع و تأثیر آن بر کتابداری شاغل

نویسندگان

چکیده

خودکارکردن فعالیتهای کتابخانه بر روند کار کتابخانه و عملکرد کتابداران اثرات تعیین کننده دارد. هم نقطه نظر کتابداران را نسبت به حرفه خود و هم تلقی دیگران را نسبت به کتابداری دگرگون میسازد.در این مقاله سعی شده است این اثرات بر فعالیتهای بخش مرجع و نیز سایر بخشهای کتابخانه مورد بررسی قرار گیرد.