نویسنده = عباس حری
تعداد مقالات: 7
3. استناد در آثار علمی چاله ها و چالش ها

دوره 34، شماره 2، زمستان 1383

عباس حری؛ اعظم شاهبداغی