نویسنده = عباس بازرگان
تعداد مقالات: 3
1. ارایه الگویی برای بهبود کاربست دانش در رشته‌های مهندسی: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 17-30

رضوان حسینقلی زاده؛ کمال خرازی؛ عباس بازرگان؛ خدایار ابیلی


2. کاوشی در بازی کودکان درخودمانده در بستر تجربه‌های زیسته مادران: موردی از یک پژوهش آمیخته

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 31-48

سید محسن اصغری نکاح؛ غلامعلی افروز؛ عباس بازرگان؛ محسن شکوهی یکتا