کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386

علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید


رابطه فعالیت تحصیلی، انگیزه پیشرفت، هوش هیجانی و متغیرهای بافتی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386

مسعود غلامعلی لواسانی؛ محمد کیوان زاده؛ هدیه کیوان زاده؛ علیرضا رجبی پور میبدی؛ دکتر سعید سعیدا اردکانی


ارتباط منبع کنترل وخودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی

دوره 31، شماره 2، آذر 1380

اکبر سلیمان نژاد؛ مهرناز شهرآرای


ارتباط مکان کنترل مادر و فرزند با پیشرفت تحصیلی

دوره 4، شماره 2، تیر 1378

گلرخ شلویری؛ مهرناز شهرآرای