دوره و شماره: دوره 1، شماره 0 - شماره پیاپی 910، تابستان 1379