دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 872، تیر 1380