کلیدواژه‌ها = دانشجویان
بررسی مقایسه‌ای رابطه هوش هیجانی با سلامت روانی و پیشرفت

دوره 37، شماره 1، فروردین 1386

علی اکبر حدادی کوهسار؛ رسول روشن؛ علی اصغر اصغر نژاد فرید


مطالعه عوامل موثر بر احساس شادی و بهزیستی در دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 32، شماره 1، تیر 1381

دکتر رضا کرمی نوری؛ آذرخش مکری؛ محمد محمدی فر؛ اسماعیل یزدانی