نویسنده = محمود حقیقی
تعداد مقالات: 3
1. کاربرد استناد در نگارش های علمی

دوره 32، شماره 2، زمستان 1381

محمود حقیقی