نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. رویکرد های نوین در مدیریت آموزشی

دوره 33، شماره 2، زمستان 1382

زهرا بازرگان


2. بررسی وضعیت خشونت کلامی در مدارس راهنمایی شهر تهران: مقایسه نظرات دانش آموزان و معلمان

دوره 33، شماره 1، تابستان 1382

زهرا بازرگان؛ ناهید صادقی؛ مسعود غلامعلی لواسانی


4. بررسی عوامل آسیب زا درمدارس شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1379

زهرا بازرگان؛ محمدعلی گودرزی