نمایه نویسندگان

ا

  • ابیلی، دکتر خدایار بررسی دیدگاههای اعضای هیأت علمی دانشگاههای تهران وشهید بهشتی درباره علل عدم تمایل آنان به فعالیتهای پژوهشی وتحقیقاتی [1-4، شماره 0، 1377]
  • اصغررضویه، دکتر انطباق وهنجاریابی مقیاس واژه های مصور پی بادی [1-4، شماره 0، 1377]

ب

  • بازرگان، دکتر عباس از خود – ارزیابی تا اعتبارسنجی برای بهبود کیفیت آموزش عالی: روندهای اخیر در ایران ورؤوس یک الگو [1-4، شماره 0، 1377]
  • بناب، دکتر باقر غباری معرفی و نقد کتاب: نظریه هوشی چندگانه: نظریه در عمل (Multiple Intelligences) [1-4، شماره 0، 1377]

ح

ش

  • شهیم، سیما انطباق وهنجاریابی مقیاس واژه های مصور پی بادی [1-4، شماره 0، 1377]

ک

م

و

  • وفائی، دکتر مریم ای.آگیلار ویژگیها و کارکرد خانواده به عنوان دو عامل تعدیل کننده و واسطه ای برای رشد بهینه وافزایش خلاقیت در کودکان ونوجوانان [1-4، شماره 0، 1377]