کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
بررسی رابطه میان پنج عامل بزرگ شخصیت سبک های مقابله ای و سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی

دوره 35، شماره 1، تیر 1384

پروین جعفر نژاد؛ ولی الله فرزاد؛ علی رضا مرادی؛ امید شکری