نویسنده = الهه حجازی
بررسی رابطه سبکهای هویت و تعهد هویت با کیفیت دوستی

دوره 36، شماره 1، فروردین 1385

الهه حجازی؛ سهیلا فرتاش


مقایسه مهارت های دانش آموزان کم شنوا در مدارس تلفیقی و استثنایی

دوره 35، شماره 2، مهر 1374

احمد به پژوه؛ باقر غباری؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ الهه حجازی