ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس‘تهران‘وعلوم پزشکی ایران(سالهای1365-1373)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر به منظور ارزیابی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دانشگاههای تربیت مدرس ‘تهران و علوم پزشکی ایران صورت پذیرفت.
اطلاعات از طریق توزیع پرسشنامه به 26 نفر از مدرسان و مطالعه مستقیم 158 پایان نامه در کتابخانه دانشکده ها گرد آوری شد‘سپس اطلاعات به دست آمده از جهات زیر مورد تجزیه و تحلیل کامل قرار گرفت :تعداد پایان نامه ها برحسب زمینه موضوعی‘وانطباق آنها با گرایش های چهارگانه در هر یک از گروههای کتابداری‘به کارگیری روش تحقیق در تهیه پایان نامه ها؛میزان منابع مورد استفاده و تازگی آنها؛مرتبه راهنمایان و مشاوران پایان نامه ها.
نتایج نشان داد 13 درصد پایان نامه ها استاد راهنما در رشته کتابداری نداشته اند و منابع مورد استفاده قدیمی بوده است . پراکندگی موضوعی پایان نامه ها نیز نشان میدهد که انتخاب موضوع غالباً نه براساس نیاز و یا مسائل ومشکلات کتابداری و اطلاع رسانی کشور بوده‘بلکه بر مبنای گرایش های ارائه شده در گروهها و سلیقه ای است . رعایت روش تحقیق در پایان نامه های فارغ التحصیلان دانشگاه تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران همواره مد نظر قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها