مجله روان شناسی و علوم تربیتی (JPSYEDU) - واژه نامه اختصاصی