مقایسه نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، افسردگی اساسی ، و افراد بهنجار

نویسندگان

چکیده

بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی طیف وسیعی از اختلالات شناختی را تجربه میکنند . از جمله این نقایص می توان به نقص در فرایندهای توجه در این بیماران اشاره کرد . هدف تحقیق حاضر ، مقایسه نگهداشت توجه در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی ، بیماران مبتلا به افسردگی اساسی و افراد بهنجار است . بدین منظور ، 32 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی (15 بیمار حاد و 17 بیمار مزمن ) ، 32 بیمار مبتلا به افسردگی اساسی و 32 نفر از افراد بهنجار با دامنه سن 19 تا 51 سال انتخاب گردیدند . هر سه گروه آزمودنی بر اساس متغییرهای جنس ، سن و سطح تحصیلات همتاسازی شده و از طریق آزمون عملکرد پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفتند . نتایج حاکی از آن بود که بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی در مقایسه با بیمارانی که افسردگی اساسی داشتند و افراد بهنجار در تمام متغییرهای آزمون عملکرد پیوسته به طور معناداری ضعیف تر عمل کرده بودند . همچنین بیماران مبتلا به افسردگی اساسی در مقایسه با افراد بهنجار در متغییرهای پاسخ صحیح و حذف پاسخ آزمون عملکرد پیوسته به طور معناداری دارای عملکرد ضعیف تری بودند . در کل نتایج تحقیق حاضر با نتایج سایر تحقیقات در فرهنگ های مختلف همسو می باشد .