مقایسه آزاردیدگی ، سلامت روانی ، و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان آزاردیدگی ، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دو گروه دختران فراری و عادی اجرا شده است . نمونه پژوهش شامل 25 دختران فراری 17 تا 25 ساله شهر تهران که تحت پوشش مراکز ویژه دختران فراری بهزیستی استان تهران ، است . گروه مقایسه پژوهش حاضر نیز شامل 25 دختر عادی با خصوصیات مشابه و ساکن در در مناطق جنوبی شهر تهران است . که یکی از پارکهای این منطقه انتخاب گردیده است . در این پژوهش از مقیاس جهت گیری مذهبی ( بهرامی احسان 1381) ، پرسشنامه سلامت روانی ( گلدبرگ 1978) و آزمون محقق ساخته آزار دیدگی جهت بررسی جهت گیری مذهبی ، سلامت روانی ، و میزان و شدت آزار دیدگی استفاده شده است . نتایج بدست آمده بیانگر تفاوت معنادار نمرات دو گروه در متغییرهای مورد بررسی است . نمرات گروه دختران فراری در متغییرهای آزاردیدگی و خرده آزمون استقرار نایافتگی آزمون جهت گیری مذهبی بالاتر از گروه دختران عادی و در متغییرهای سلامت روانی و جهت گیری مذهبی پایین تر از گروه دختران عادی بوده است . بین خرده مقیاسهای ارزنده سازی و کامجویی در مقیاس جهت گیری مذهبی نیز میان دو گروه تفاوت معناداری به دست نیامده . همچنین گروه دختران فراری از لحاظ شدت آزار دیدگی ، شدت آسیب نمرات بالاتری نسبت به گروه دختران عادی کسب کردند .