بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموز پایه اول

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی در دانش آموزان دختر پایه اول دبستانها ی دولتی شهر قزوین پرداخته و هدف آن تعیین چگونگی رابطه بین این دو متغییر و نشان دادن اهمیت رشد اجتماعی و تاثیر آن بر رشد زبانی دانش آموز دختر پایه اول انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . روش پژوهش علمی – مقایسه ای است. نتایج بدست آمده از اجرای آزمون رشد زبان TOLD-P-3 و پرسشنامه رشد اجتماعی واینلد نشان داد که رابطه همبستگی بین رشد زبانی و رشد اجتماعی با ضریب 59/0 معنادار است . همچنین از محاسبه ضرایب همبستگی که بین خورده مهارتهای رشد زبانی به ترتیب گوش کردن ، ساماندهی ، صحبت کردن ، معناشناسی و نحو و رشد اجتماعی به عمل آمد . می توان رابطه همبستگی بین هر کدام از خرده مهارتهای رشد زبانی و رشد اجتماعی را (به ترتیب) با ضرایب 51/0-47/0-45/0-47/0و58/0 معنادار دانست . علاوه بر این ، نتایج حاصل از آزمون T که برای مقایسه سن حقیقی آزمودنی ها با سن هنجار آنها و خرده آزمونها رشد زبان به عمل آمد ، نشان داد که سن حقیقی آزمودنی ها در خورده آزمونها 1و3و4و5و6و با سن هنجار آنها مطابقت داشت و فقط در خرده آزمون 2 ، سن حقیقی آزمودنی ها یک سال نسبت به سن هنجاری آنان تاخیر داشت .