گزارشی از نخستین سمینار روان شناسی در اسلام 23 – 25 فروردین ماه 1373

نویسنده

چکیده

نخستین سمینار روان شناسی در اسلام از تاریخ 23 الی 25 فروردین ماه در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
سمینار با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و اجرای سرود جمهوری اسلامی ایران و پیام جناب آقای دکتر عطاءالله کوهیان ریاست محترم دانشگاه الزهرا رسماً آغاز گردید. سپس اهداف اجمالی سمینار توسط آقای دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی رییس دانشکده الهیات‘ دابیات و علوم انسانی ارائه شد.
موضوع اصلی سمینار فراهم آوردن زمینه آشنایی و تلاقی فکری پژوهشگرانی است که در دو حوزه مختلف اسلام و روان شناسی فعالیت می نماید. هدف از تشکیل و استمرار این گونه سمینارها‘ همسو کردن فعالیتهای پراکنده ای است که از مدتها پیش در این زمینه صورت پذیرفته و در سالهای اخیر ضرورت یافته است. ایران در مقام پرچمدار دفاع از معیارهای اسلامی‘ با تحقیق و پژوهش و بررسی عمیق در متون اسلامی و علوم جدید علی الخصوص روان شناسی که علم انسان شناسی است می تواند حقایق موجود در خصوص انسان را با زبانی که برای همگان قابل درک باشد به گونه ای ارائه دهد که از گزند تمهیدات موذیانه برنامه ریزان تهاجم فرهگی درامان باشد. روان شناسان و جامعه شناسان و دست اندرکاران علوم انسانی که هدف اصلی آنها شناسایی و کشف قوانین حاکم بر جامعه و طبیعت آدمی است‘ می توانند دستاوردهای تجربی و علمی خود را با احکام الهی از طریق ادیان‘ بخصوص دین مبین اسلام که به جوامع بشری اهداء شده است مطابقت نماید. آنگاه درمی یابند که از طریق دانش خود راهی به دنیای نور مفاهیم الهی پیدا نموده و از آن جامعه ای را روشنایی بخشند.