روشهای نوین بهبود کیفیت فرایند آموزش ویادگیری و پرورش حرفه ای معلمان در ژاپن

نویسنده

چکیده

نظامهای پیشرو آموزش و پرورش میکوشند ظرفیت تغییر‘نوآوری‘وبازسازی خود را در ابعاد گوناگون گسترش دهند. موضوع این دگرگونیها؛یادگیرنده‘موضوع یادگیری‘معلم وارتباط میان مدرسه و کلاس درس با جامعه و محیط پیرامون آنهاست. تأکید بیشتر در این میان بر روشهایی است که حساسیت شأن و منزلت اجتماعی معلم را در پرورش توانایی های حرفه ای وی و بهبود کیفی فرآیند آموزشی ویادگیری جست و جو میکنند.
براساس این دیدگاه‘مقاله حاضرکوشیده است تا روند تحول دیدگاههای سنتی پرورش حرفه ای معلمان را در دوره های مختلف تاریخ تحول آموزش وپرورش ژاپن بررسی کند و ضمن بیان روش های مختلف توسعه توانایی های معلمان در حین فعالیت های آموزشی‘مؤثرترین آنها را در بهبود کیفیت فرآیند آموزش ویادگیری مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد.
در بخش نخست مقاله‘روش های پرورش حرفه ای معلمان و بهبود فرآیند آموزش و یادگیری در سه مرحله تاریخی1)تا قبل از جنگ جهانی دوم2)پس از جنگ جهانی دوم و3) تحولات سالهای اخیر به ویژه پس از سال 1984 مورد مطالعه وبررسی قرار گرفته است .
در بخش دوم فرصت های گوناگون پرورش حرفه ای معلمان ژاپن در قالب برنامه های مراکز مسئول مطالعه شده است. ودربخش پایانی مقاله مدرسه ابتدایی کومنو در شهر ناگویا به عنوان موضوع مطالعه ای موردی در خصوص برنامه های آموزش ضمن خدمت معلمان در مدرسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ودر پایان‘این روش به عنوان مؤثرترین شیوه پرورش حرفه ای معلمان وبهبود کیفیت آموزش ویادگیری در ژاپن امروز معرفی شده است .