بررسی وضع پیشینه در پایان نامه های کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

نویسنده

چکیده

مآخذی که در هر تحقیق‘از جمله در پایان نامه های دانشگاهی‘ظاهر میشوند‘عمدتاً برای سه منظور مورد استفاده قرار میگیرند:1)برای دفاع از پیش فرضها2)برای اخذ داده های تاریخی‘نظری‘ونقل قولها‘و3)به منظور اشاره به پیشینه ها و سوابق پژوهشی که در حوزه مورد بررسی محقق پدید آمده است . دراین میان ‘ پیشینه از آن جهت که میان تحقیقات گذشته و پژوهش در دست انجام رابطه ای علمی و شبکه ای برقرار میکند حائز اهمیت بیشتری است.
در بررسی حاضر‘پیشینه های مورد استفاده در پایان نامه های کارشناسی ارشد اطلاع رسانی پزشکی از آغاز تا پایان نیمه اول سال 1375 با استفاده از روش مطالعه استنادی و باتوجه به مواردی چون تعداد وپراکندگی پیشینه ها ‘فاصله زمانی‘نوع محملهای اطلاعاتی‘حداشتراک پیشینه ها‘ومانندآن مورد مطالعه قرار گرفته است.