مقدمه ای بر طراحی نظامهای آموزشی

نویسنده

چکیده

مقاله حاضر کوششی است برای تبیین مبانی طراحی آموزشی که از مباحث اصلی در رشته علوم تربیتی‘گرایش تکنولوژی آموزشی است.آنچه از مطالعه دقیق سرفصلهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در دروس تخصصی گرایش تکنولوژی آموزشی برمی آید وجود ابهام و عدم تمیز میان بسیاری از مفاهیم کلیدی در این گرایش است و مبحث طراحی آموزشی از جمله مصادیق این ابهامها به شمار می آید. این مقاله تلاشی برای زدودن شبهه ها و ابهامهای مربوط به این مبحث است .