توصیف خود: پژوهشی مقایسه ای بر مبنای سن و جنس

نویسنده

چکیده

به منظور بررسی و شناخت محتوای مفهوم خود نزد پسران ودختران نوجوان وجوان‘469 نفر از دانش آموزان مقاطع راهنمایی‘دبیرستان ودانشجویان دانشگاه در شهر تهران به روش تصادفی انتخاب شدند و با استفاده از آزمون"بیست سوالی من کیستم"مورد مطالعه قرار گرفتند.
نتایج نشان داد که محتوای توصیف خود سیری تحولی دارد.در ابتدا این مفهوم نزد دو جنس جسمانی و عینی است وبا افزایش سن بیشتر انتزاعی ودرونی میشود.به رغم این نشانه تحولی‘ودر زمینه مقایسه های جنسی رجوع دختران به برخی از جنبه های توصیف خود مانند صفات هیجانی-عاطفی‘صفات اخلاقی-شخصیتی‘عقایدوباورها‘رفتاراجتماعی‘رفتارشخصی‘رفتارخانوادگی و خود از دید دیگران ‘بیشتر از پسران است وبرعکس رجوع پسران به ویژگی های شناختی‘آمال و آرزوها وانتخاب وسلیقه ها بیشتر ا زدختران است .