فلسفه آموزش و پرورش از دیدگاه جان هنری نیومن

نویسنده

چکیده

در هرنظام آموزشی موفق مهم ترین مسئله انتخاب ارزشها‘اهداف وفلسفه ایی منسجم است . علت اهمیت این مسائل این است که هر نظام آموزشی به نوعی درصدد تربیت انسان آرمانی است وبدون نظام ارزشی وداشتن اهداف تربیت چنین انسانی ممکن نیست .
انسان آرمانی محصول فلسفه تربیتی کمونیستی در جهت هدف کلی این فلسفه که جامعه بی طبقه است تربیت میشود و نیز ارزشها و ضدارزشهایش براساس همین مکتب واز طریق آموزش و پرورش در وی نهادینه میشود.لذا عدم شناخت فلسفه تربیتی حاکم ‘ به منزله نداشتن تصویر از انسانی است که مدعی پرورش او هستیم.عدم شناخت یا اساساً ندانستن اهمیت مکتب فلسفی که باید از آن پیروی شود‘باعث ازهم پاشیدگی و پریشانی کل نظام آموزشی از ابتدایی تا دانشگاهی میشود.لذا شناخت فیلسوفان آموزش و پرورش باید یکی از اصلی ترین کارهای متخصصان هر نظامی باشد.هدف این مقاله معرفی جان هنری نیومن بزرگترین فیلسوف مدافع لیبرالیسم آموزشی میباشد.دلیل انتخاب نیومن ومکتب مورد دفاع وی این است که انسان آرمانی وی انسانی است که از راه تعلیم وتربیت به هوشمندی و بصیرت‘روشن فکری و شکوفایی عقلی به نحوی دست می یابد که برای همیشه در وی ماندگاراست ودر حقیقت ملکه روح وی میشود.بررسی ونقد افکار این اندیشمند میتواند در راستای انتخاب ارزشها بسیار آموزنده و ارزنده باشد.

کلیدواژه‌ها