دیدگاه گیری در کودکان پیش دبستانی:بررسی مقایسه ای درون فردی و بین فردی

نویسندگان

چکیده

اصطلاح نظریه ذهن در سال 1978 توسط پریماک ودروف مطرح شد.این اصطلاح نشانگر توانایی فرد دراستناد حالت های ذهنی خود و دیگران است .پژوهش های موجود در زمینه نظریه ذهن‘حاکی از آن است که کودکان پیش دبستانی نظرات و حالت های ذهنی (دیدگاههای)دیگران را درک میکنند و برخلاف آنچه پیاژه میگوید"خودمحور"نیستند.هدف از این مطالعه نیز بررسی ومقایسه دیدگاه گیری درون فردی وبین فردی در کودکان پیش دبستانی است .گروه نمونه مورد مطالعه شامل 70 کودک دختر وپسر پیش دبستانی در سه گروه سنی بود که توسط آزمونگران به صورت انفرادی و براساس سه نوع تکلیف مورد آزمون قرار گرفتند(خانه عروسکها‘آب نبات و مهره ها).نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که توانایی کودک در دیدگاه گیری وابسته به نوع تکلیف است و این تکالیف هرچه با تجارب روزمره کودک هماهنگی بیشتری داشته باشد.احتمال درک دیدگاه دیگران از سوی کودک محتمل تر خواهد بود.همچنین در فرآیند رشد توانایی دیدگاه گیری نتایج این پژوهش نشان داد که کودکان دوره پیش دبستانی خود محور نیستند و میتوانند دیدگاههای دیگران را درک کنند.

کلیدواژه‌ها