ارزیابی فضای کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران

نویسنده

چکیده

فضا یکی از اساسی ترین عناصر کتابخانه دانشگاهی محسوب می شود و می تواند نقشی تعیین کننده در موفقیت و شکست برنامه های آن داشته باشد. با توجه به لزوم تناسب فضای کتابخانه های دانشگاهی با لطیف وسیعی از خدمات و فعالیتهای آنها‘ این بررسی برآن است که وضعیت موجود فضای 111 کتابخانه متعلق به 30 مؤسسه آموزشی عالی مستقر درشهر تهران را که حداقل در سطح کارشناسی فعالیت دارند براساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی انجمن کتابخانه های پژوهشی و دانشگاهی (ACRL) مورد ارزیابی قرار دهد. طبق این استاندارد محاسبه فضای مورد نیاز کتابخانه های دانشگاهی براساس فرمولی صورت می گیرد که در آن فضاهای مورد نیاز دانشجویان‘ کارکنان‘ و مجموعه موجود آنها منظور شده است. اطلاعات مورد نیاز در باره وضعیت موجود کتابخانه های دانشگاهی از طریق تکمیل پرسشنامه‘ مصاحبه و مشاهده وضع آنها‘ گردآوری شده است. این بررسی حاکی از آن است که فضای کتابخانه ها در 8 (25%) مؤسسه آموزش عالی بالاتر از سطح استاندارد و در سایر موارد زیر استاندارد بوده است. در پایان مقاله پیشنهادهایی در زمینه رفع کمبودهای موجود در فضای کتابخانه های دانشگاهی با توجه به نیازهای فنی و عملی آنها ارائه شده است.